Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – informuje się, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Marandy – Mieszkańcy Częstochowy;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Komitetu wynikających z przepisów ordynacji wyborczej do władz samorządu i na podstawie przepisów rozporządzenia ogólnego: art. 6 ust 1 pkt. a) c) d) e);

3) Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa lub uzyskanej zgody – po za wymienionymi przypadkami dane nie będą udostępniane innym podmiotom;

4) Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustawowych (ustawa z 31 stycznia nowelizująca Kodeks wyborczy i inne ustawy) jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż czas trwania celu w jakim zostały pozyskane chyba, że właściwe przepisy stanowią inaczej;

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;

9) W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktowania się z Pełnomocnikiem Komitetu Wyborczego Wyborców Marcina Marandy – Mieszkańcy Częstochowy.

Częstochowa, sierpień 2018r.